Privacy statement

Privacy Statement Nuac Accountants & Adviseurs

Welke gegevens verwerken wij van u?

Nuac Accountants & Adviseurs verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u of derden deze aan ons verstrekken.
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Nationaliteit;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Kopie ID-bewijzen;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door deze in te vullen op onze website, in correspondentie en mondeling contact;
 • Huwelijkse staat, gegevens partner en eventuele informatie over kinderen (voor zover nodig voor bijvoorbeeld fiscale aangiften);
 • Salarissen en andere gegevens die voor fiscale aangiften etc. nodig zijn;
 • IBAN en tenaamstelling;
 • Gebruikersnaam en wachtwoord (bij gebruik van een applicatie, of voor het inloggen bij instellingen zoals pensioenfondsen);
 • Gegevens over uw activiteiten op onze websites.

Nuac Accountants & Adviseurs verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Burgerservicenummer (BSN).

Waarom hebben we uw gegevens nodig?

Nuac Accountants & Adviseurs verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • Contact met u op te nemen per telefoon, mail of ons klantenportaal indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren;
 • Nuac Accountants & Adviseurs verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor uw belastingaangifte;
 • Tot slot kunnen wij uw persoonsgegevens ook gebruiken om de rechten of eigendommen van onszelf en die van onze klanten, websitebezoekers en app-bezoekers te beschermen en, zo nodig, in het kader van gerechtelijke procedures.

Inschakeling van derden

Bij de uitvoering van onze werkzaamheden en andere bedrijfsactiviteiten kunnen wij gebruikmaken van diensten van derden, bijvoorbeeld als deze derden over specialistische kennis of middelen beschikken. Dit kunnen zogenaamde verwerkers of subverwerkers zijn, die op basis van uw exacte opdracht de persoonsgegevens zullen verwerken. Andere derden die weliswaar strikt genomen geen verwerker zijn van de persoonsgegevens maar daar wel inzage in hebben of kunnen hebben, zijn bijvoorbeeld leveranciers of hostingpartijen van online-software of adviseurs wiens advies wij betreffende uw opdracht inwinnen. Als het inschakelen van derden tot gevolg heeft dat zij toegang hebben tot de persoonsgegevens of die zij zelf vastleggen en/of anderszins verwerken, zullen wij met die derden (schriftelijk) overeenkomen dat zij alle verplichtingen van de AVG zullen naleven. Het kan zijn dat wij uw persoonsgegevens aan derden moeten verstrekken in verband met een wettelijke verplichting.

Wij zullen in geen enkel geval uw persoonsgegevens zonder uw expliciete toestemming aan derden verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Nuac Accountants & Adviseurs zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld of de termijn die voor de betreffende gegevens wettelijk is voorgeschreven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@nuac.nl. Indien nodig zullen wij bij u verifiëren of het verzoek daadwerkelijk door u zelf is gedaan. Dit ter bescherming van uw privacy. Nuac Accountants & Adviseurs zal zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Nuac Accountants & Adviseurs neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@nuac.nl.

Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen getroffen voor de bescherming van de persoonsgegevens voor zover die in redelijkheid van ons kunnen worden verlangd, rekening houdend met het te beschermen belang, de stand van de techniek en de kosten van de relevante beveiligingsmaatregelen. Wij verplichten onze medewerkers en eventuele derden die noodzakelijkerwijs toegang hebben tot de persoonsgegevens tot geheimhouding. Verder dragen wij er zorg voor dat onze medewerkers een juiste en volledige instructie hebben gekregen over de omgang met persoonsgegevens en dat zij afdoende bekend zijn met de verantwoordelijkheden en verplichtingen van de AVG.